Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30
Stavění máje a pálení čarodějnic
1
Cyklistický výlet
2
Zápis dětí do MŠ Lukavice
Rozbor odpadu
Info k dopravní situaci květen 2024
3 4
Oslavy svátku sv.Floriána
Florián
5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
Dopravní opatření při Kopečkové pouti v Letohradě
Výběrové řízení města Králíky
18
Dopravní opatření při Kopečkové pouti v Letohradě
Rybářské závody květen 2024
19
Dopravní opatření při Kopečkové pouti v Letohradě
Rybářské závody květen 2024
Anketa nejkrásnější májka
20
Rybářské závody květen 2024
Poradenství k energeticky úsporným projektům
21
Rybářské závody květen 2024
22
Rybářské závody květen 2024
23
Rybářské závody květen 2024
24
Rybářské závody květen 2024
25
Rybářské závody květen 2024
26
soutěž mladých hasičů
27
Pozvánka na workshop - Zdraví v akci-tipy a doporučení v péči o dětské zuby - Žamberk
28 29 30 31 1
Pozvánka na MHF Letohrad 2024
2
Pozvánka na MHF Letohrad 2024
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Participativní rozpočet

Participativní rozpočet

Aktuálně - 1. 9. 2023

Z důvodu doručení pouze jednoho návrhu neproběhne hlasování.

Zastupitelstvo schválilo jeho realizaci v příštím roce.

 

 

„Pro Lukavici“

participativní rozpočet obce pro rok 2023

Harmonogram

·         1. Informační kampaň o zahájení projektu

květen 2023 a Občasník 2/2023

·         2. Příjem návrhů

1. 6. – 30. 7. 2023

·         3. Kontrola proveditelnosti návrhů

1. 8. – 30. 8. 2023

·         4. Zveřejnění schválených návrhů a info k hlasování

1. 9. 2023

·         5. Hlasování občany obce

2. 9. – 30. 9. 2023

·         6. Oznámení výsledků

do 31. 10. 2023

·         7. Realizace vítězných projektů

kalendářní rok 2024

 

Pravidla projektu „Pro Lukavici“

pro rok 2023

Preambule

Projekt „Pro Lukavici“, který je založen na participativním rozpočtu, má u občanů zvýšit zájem o veřejné dění a dát jim možnost, aby sami navrhovali a vybírali projekty, které zvýší kvalitu života v Lukavici. Na projekty do participativního rozpočtu obce bude v jejím rozpočtu vyčleněna částka 300 000 Kč včetně DPH.

1. Požadavky na návrh projektu (dále jen „návrh“)

·         Návrh musí být veřejně prospěšný a obec musí být oprávněná takový návrh realizovat.

·     Návrh musí být realizován na veřejném prostranství (místní komunikace, zelené plochy, sportovní areál, náves apod.) nebo ve veřejně přístupné budově, která je volně přístupná či využívána veřejností (rozhodující je volný přístup každému) a pouze na majetku a území obce, který není zatížen dalšími vážnými smluvními vztahy – např. nájemní smlouvy, svěření k hospodaření (v případě příspěvkové organizace obce) apod. Návrh musí obsahovat informaci o čísle pozemkové parcely dle katastru nemovitostí, na které by měl být projekt realizován.

·         Návrh musí být proveditelný. Jeho realizace nesmí odporovat zákonům, plánovaným akcím, územnímu plánu a dalším strategickým či rozvojovým koncepcím obce.

·         Návrhy mají mít především investiční charakter a přinášet něco nového a prospěšného pro většinu občanů.

·         Návrh nesmí propagovat produkty, služby a činnosti subjektů komerčního, nekomerčního, náboženského či politického charakteru.

·         Autor návrhu nesmí být následně dodavatelem navrhovaného řešení.

2. Podávání návrhů

·         Navrhovatelem může být fyzická osoba starší 15 let s trvalým bydlištěm v Lukavici (dále jen „občan“).

·         Navrhovatel může podat 1 návrh.

·         Návrh musí respektovat finanční limit na realizaci v rozmezí 20 000 Kč – 300 000 Kč včetně DPH.

·         Návrh musí být podán ve stanoveném termínu.

3. Návrh musí obsahovat následující informace

·         název;

·         krátkou anotaci (výstižný popis, max. 500 znaků);

·         popis projektu a jeho veřejného přínosu pro veřejnost;

·     předpokládaná finanční náročnost. Vedle nákladů na realizaci také všechny související náklady za zpracování projektové dokumentace a provoz a údržbu po dobu 3 let od realizace projektu (tzv. udržitelnost návrhu);

·         kontakt na navrhovatele (případně zástupce) – adresa, telefon, e-mail;

·         volitelně - situační nákres, fotodokumentace současného stavu a případně další přílohy

·         Předpokládaný způsob realizace – svépomocí / dodavatelský

·         Předkládat projektový návrh lze písemně na formuláři (zveřejněný na webu nebo je možno vyzvednout na ObÚ)

·         Písemná forma: návrh se odevzdává v uzavřené obálce označené nápisem „Pro Lukavici“ v kanceláři obecního úřadu

·         Návrhy je možno konzultovat s:

·           Ilona Severová, starostka obce                                                                               

e-mail: oulukavice@orlicko.cz tel.465 621 425

·           Antonín Vítek, místostarosta obce                                                                        

e-mail: oulukavice.vitek@orlicko.cz tel. 465 618 356

4. Posuzování proveditelnosti návrhů

·         Návrhy projektů, budou projednány obecním zastupitelstvem.

·         Po konzultaci a ve shodě s navrhovatelem lze učinit v návrhu nezbytné technické úpravy, které nemění základní smysl navrhovaného projektu.

·         U každého podporovaného návrhu projektu bude prověřena jeho proveditelnost, a to především se zřetelem na:

·  formální náležitosti;

·  soulad návrhu s pravidly pro účast v projektu;

·  přiměřenost předpokládaných nákladů;

·  přiměřenost předpokládané časové náročnosti;

·  skutečnost, zda návrh není v rozporu s plánovanými akcemi obce;

·  soulad se zákony a jinými právními předpisy.

·         Navrhovatel projektu bude vyrozuměn, zda je jím navržený projekt:

·  proveditelný v předložené podobě;

·  proveditelný s dílčími úpravami;

·  neproveditelný.

·         Do hlasování postupují pouze plně proveditelné návrhy, které prošly ověřením.

5. Prezentace návrhů

        Předložené návrhy budou před hlasováním prezentovány na webových stránkách obce a v Občasníku.

6. Hlasování

·         Hlasovat může každý občan s trvalým pobytem v Lukavici.
O návrzích, které prošly schválením v obecním zastupitelstvu, budou občané hlasovat vyplněním hlasovacího lístku a jeho zasláním emailem na adresu obec@obeclukavice.cz nebo osobním předaním
v kanceláři obecního úřadu.

·         Při hlasování je nutné uvést jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště hlasujícího, aby bylo možné prověřit trvalý pobyt v Lukavici.

·         Hlasovací lístek je zveřejněn na webu obce www.obeclukavice.cz nebo je možno vyzvednout si ho v kanceláři obecního úřadu.

·         Hlasovat lze pouze jednou.

7. Zpracování výsledků hlasování

·         Sečtou se všechny hlasy pro jednotlivé návrhy.

·         Na základě získaných hlasů bude sestaven výsledkový žebříček pro všechny návrhy zařazené do hlasování.

·         Automaticky bude realizován nejúspěšnější návrh, který získal nejvyšší počet hlasů.

·    Z ostatních návrhů, o nichž bylo hlasováno, budou realizovány návrhy na základě počtu obdržených hlasů, a to v pořadí od nejúspěšnějšího návrhu až do vyčerpání vyčleněných finančních prostředků (300 000 Kč včetně DPH).

·         Pokud finanční prostředky nedostačují na realizaci následujícího návrhu v žebříčku, bude o realizaci takového následujícího návrhu a o dalším postupu rozhodovat obecní zastupitelstvo.

·         Návrhy, které nebudou v daném roce využity a realizovány mohou být navrhovatelem podány do nového hodnocení participativního rozpočtu v následujícím roce.

·         Pokud získají dva či více návrhů stejný počet bodů, realizuje se ten, který vybere obecní zastupitelstvo.

8. Realizace

·         Realizace vítězných projektů se uskuteční zpravidla v roce následujícím.

·         Občané budou průběžně informováni o stavu realizace všech vítězných projektů prostřednictvím webových stránek obce a Občasníku.

·         Projekt participativního rozpočtu je v kompetenci obecního zastupitelstva. Obecní zastupitelstvo schvaluje projekty splňující pravidla a postupující do hlasování a po jeho skončení vyhlašuje výsledky hlasování a projekty, které budou realizovány.

·      V případě, že v průběhu realizace projektu dojde k neočekávanému, ale podloženému navýšení nákladů, budou tyto hrazeny z rozpočtu obce a budou se řídit smluvním vztahem mezi dodavatelem a obcí případně dalšími relevantními směrnicemi a dokumenty obce.

·      Účasti v participativním rozpočtu, „Pro Lukavici“ nevzniká navrhovateli žádný nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů jím vynaložených v souvislosti s účastí v projektu. Navrhovateli nevzniká v případě výběru jím navrhnutého projektu žádný nárok na jakoukoliv odměnu, na úhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených s účastí v projektu „Pro Lukavici“.

·       V některých případech může být pro realizaci návrhu ze strany obce Lukavice vyžadováno udělení licence k užití návrhu jako autorského díla. Pro takový případ jsou navrhovatelé srozuměni a souhlasí s tím, že mohou být vyzváni k uzavření bezúplatné licenční smlouvy, přičemž neuzavření takové licenční smlouvy může být důvodem k nerealizování daného návrhu.

·         Na realizaci projektu v rámci participativního rozpočtu „Pro Lukavici“ není právní nárok.

 

Pravidla schválilo Zastupitelstvo obce Lukavice dne 9.5.2023 č. usnesení 301/9/2023.

 

Pravidla participativního rozpočtu 2023  

Formulář pro podání návrhu 2023

Hlasovací lístek