Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26
Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II
Lukavský občasník 1/2024
27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8
Pozvánka na Valnou hromadu T.J. Sokol Lukavice
9
Dětský maškarní karneval
10
11 12 13 14 15
Prodej nosných kuřic
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Prodej stavebních parcel

Prodej stavebních parcel

Obec Lukavice aktuálně nemá žádné volné stavební pozemky k prodeji.

 

Obec je od 1.12.2019 plátce DPH.

To znamená, že aktuální cena pozemků je 835 Kč za m2 (690 Kč +21% DPH).

 

Obec Lukavice, IČ: 00279200, 56151 Letohrad

zveřejňuje trvalý záměr obce prodat pozemky pro výstavbu rodinných domů.

 

Jedná se o nemovitosti vedené u KÚ pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí na LV číslo 10001 pro obec Lukavice, Katastrální území Lukavice v Čechách, konkrétně pak tyto stavební pozemky:

 

Pozemek parcelní číslo/parcelní čísla

Výměra/výměra celkem 

Poznámka

555/9 

711 m2

 prodáno

555/13                                              1999/3

652 m2              

75 m2                            

727 m2

prodáno

555/15 

730 m2

 prodáno

555/18 

665 m2

 prodáno 

 aktualizace k 1.3.2020

 

Schválené podmínky prodeje

 1. CENA - Cena v místě a čase obvyklá dle aktuálního znaleckého posudku je 660,- Kč za m2. Obec prodá pozemky za cenu 690,- Kč/m2. Až se Obec stane plátcem DPH, vyhrazuje si právo k ceně připočítat DPH. Cena je schválena jako pevná; nabídky s nabízenou vyšší cenou budou vyřazeny jako nesplňující podmínky záměru. Důvodem je zachování rovných podmínek všech kupujících a podpora výstavby a bydlení v obci. Pozemky budou na náklady obce zasíťované v rozsahu voda, plyn, elektrika, kanalizace, datový kabel.
 2. Nabídky podávají zájemci na předepsaném formuláři, který je součástí zveřejněného záměru, a který je umístěn na webových stránkách obce. Důvodem je obsahová úplnost nabídek.
 3. Stavební parcela, která je tvořena dvěma nebo třemi navazujícími pozemky, bude prodána jen jako celek; v případě nabídky jen na většinový pozemek bude nabídka vyřazena jak nesplňující podmínky záměru.
 4. V kupní smlouvě bude zakotvena podmínka kolaudace do pěti let ode dne převodu vlastnického práva na kupujícího; v případě nesplnění může obec buď od kupní smlouvy odstoupit, nebo uplatnit smluvní zvýšení kupní ceny o 310,- Kč m2 a DPH, nebude-li z důvodů hodných zřetele dohodnuto jinak.
 5. V kupní smlouvě bude zakotveno ve prospěch obce předkupní právo, a to na dobu pěti let ode dne převodu vlastnického práva na kupujícího.
 6. V kupní smlouvě bude zakotvena výhrada zpětné koupě, a to na dobu pěti let ode dne převodu vlastnického práva na kupujícího.
 7. Kupní smlouva bude podepsána na výzvu obce jako prodávající.
 8. Kupní cena musí být uhrazena na účet obce do třiceti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy; v případě, že kupní cena uhrazena nebude, má obec právo od smlouvy odstoupit
 9. Náklady spojené s prodejem nese obec (znalecký posudek, geometrické zaměření, právní postup prodeje) s výjimkou kupní smlouvy, kterou uhradí kupující ve výši 5.000,- Kč a DPH.     
 10. Obec si vyhrazuje právo některé pozemky přes projev zájmu neprodat.
 11. V případě zájmu manželů nebo partnerů musí nabídku podat a podepsat oba zájemci (viz nabídkový formulář).

 

Záměr je uveřejněn s navrženými grafickými součástmi. 

 

Nabídky na předepsaném formuláři lze podávat na podatelně obecního úřadu, doporučenou poštou nebo datovou schránkou. V případě projevu zájmu bude o případném prodeji rozhodovat nejbližší zastupitelstvo obce po podání nabídky.

 

Záměr je zveřejněn ode dne 31. 7. 2019

 

Ilona Severová, starostka

  

záměr prodej st. pozemků - trvalý vč nabídkového formuláře.docx

 

parcely -prodej 2.jpgparcely -prodej 1.jpg

 

Nabídkový formulář

Obec Lukavice, IČ: 00279200, 561 51 Letohrad, okres Ústí nad Orlicí 

Nabídka – zájem o zakoupení pozemku – stavební parcely

Na základě zveřejněného záměru obce Lukavice mám zájem o zakoupení tohoto pozemku v obci Lukavice, k.ú. Lukavice v Čechách:

Pozemek parcelní číslo/parcelní čísla

 

 

Zájemce/zájemci

 

1.Titul, jméno, příjmení

 

Narození

 

Trvale bytem

 

2. Titul, jméno, příjmení

 

Narození

 

Trvale bytem

 

 

 

Právní stav

 

Pozemek mám/e zájem koupit jako

(označte)

a)      Jedna fyzická osoba do výlučného vlastnictví

b)      Dvě fyzické osoby do spoluvlastnictví každý jednou polovinou

c)      Do SJM – společné jmění manželů (Poznámka: Chce-li jeden z manželů zakoupit pozemek do svého výlučného vlastnictví, musí prokázat zrušení SJM notářským zápisem)

Cena

Akceptuji/akceptujeme cenu 690,- Kč (+DPH) za m2, i její navýšení o 310,- Kč/m2 v případě porušení podmínek smlouvy.

Podmínky kupní smlouvy

Akceptuji/akceptujeme podmínky kupní smlouvy tak, jak byly zveřejněny v záměru obce, a prohlašuji/prohlašujeme, že jsem se s obsahem záměru podrobně seznámil/seznámili, porozuměl/porozuměli jsem mu, a na základě toho podávám/e tuto nabídku.

Datum

 

Vlastnoruční podpis zájemce

 

 

Datum

 

Vlastnoruční podpis zájemce

 

 

 

EVIDENCE OBCE

Nabídka byla doručena dne ______________  v _____________ hodin

 

________________________________________

Podpis odpovědného pracovníka obce